Praksis i arbeidslivet - statsvitenskap og sosiologi

Som et viktig ledd i nasjonale, regionale og Universitetet i Stavanger strategier for å bedre samhandling mellom akademia og arbeidsliv, tilbyr Institutt for medie- og samfunnsfag (IMS) studenter ved bachelorutdanningen for sosiologi og statsvitenskap et valgemne hvor de får arbeidspraksis ved en virksomhet.

Praksisemnet utgjør 20 studiepoeng og retter seg mot studenter på 4. semester. Målet er å gi studentene bedre innsikt i relevante arbeidsplasser og arbeidsoppgaver som kan møte dem etter endt utdanning. Gjennom praksis blir også studentene mer bevisst over egen kompetanse og dens relevans for arbeidslivet.Praksisemnet ble første gang gjennomført våren 2018. Tilbakemeldinger fra virksomheter og studenter er utelukkende positive. Studenter som velger praksis er motiverte, nysgjerrige og «fremoverlente». De har tatt del i virksomheten på en god måte og har skrevet spennende analyser i praksisrapportene. Møtet med denne delen av arbeidslivet er likevel nytt og de trenger veiledning, klarhet i forventninger og et vennlig arbeidsmiljø.


Ipark_243.jpg#asset:1463

Vi ønsker med dette å invitere dere inn i dette samarbeidet som praksisvirksomhet. En avtale vil regulere forholdet mellom student, IMS og virksomheten. Det følger ingen kostnader med forholdet, men det krever ressurser for å ta seg av en «ny ansatt». Som praksisvirksomhet står dere fritt til å velge om dere skal ta inn en student og hvem dere skal tilby. Dette skjer gjennom studentsøknad og intervjuer. Hvis dere ikke finner en egnet kandidat er dere ikke forpliktet til å ta inn en praksisstudent. Avtalen skrives ved første arbeidsdag.

Arbeidsperioden vil finne sted januar – juni og skal omfatte 300 timer (50% stilling i 16 uker). Studenten skal delta i det daglige arbeidet i virksomheten. Det er en forutsetning at studentene får mulighet til å ta del i arbeidsoppgaver som er relevante i forhold til deres kompetanse og i forhold til bedriftens behov. Det er også en forutsetning at virksomheten tilbyr en kontaktperson som veileder studenten og som er kontaktpunkt til IMS. Som en del av praksisperioden skal det utarbeides en praksisrapport. Praksisrapporten skal utarbeides som en del av arbeidstiden. Rapporten består av to deler: 1) studenten redegjøre for virksomheten de arbeider i og arbeidsoppgaver i perioden. 2) studenten presenter et større utredningsarbeid som tar utgangspunkt i en problemstilling. Problemstillingen bør utarbeides i samarbeid med virksomheten de er plassert i.

Det vil gjennomføres et informasjonsmøte 15. oktober (12-14) hvor virksomhetene deltar og presenterer seg kort. Dette skjer 2-3 uker før søknadsfristen 1. november.

Med denne invitasjonen ønsker vi tilbakemelding på deres interesse for et slikt samarbeid. Samarbeidets varighet er helt opp til dere, men det er ønskelig å etablere varige og stabile relasjoner.

Vi håper på positivt svar og spennende samarbeid. Mer informasjon er tilgjengelig her: https://www.uis.no/studier/stu...

Vennlig hilsen

Ann Karin Tennås Holmen, Førsteamanuensis i Statsvitenskap, Universitetet i Stavanger

Tlf: 90583880, E-post: annkarin.holmen@uis.no